Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer  gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer.

1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan  de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de  offerte baseert.

1.3  Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1  De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van  de werkzaamheden.

2.2  De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de  opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3  Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4  Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de opdrachtnemer:

  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
  3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5  Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6  Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding  of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle  omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7  Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het  resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever  verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor  rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.  Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

3.2  Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3  Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeopdrachtnemer met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4  Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden  verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer  de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5  De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4. Vertrouwelijkheid en overname personeel

4.1  Opdrachtgever erkent dat de van opdrachtnemer afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer, diens toeleveranciers of de producent van de  programmatuur bevat.

4.2  Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat  opdrachtgever een redelijke vergoeding aan opdrachtnemer betaalt.

5. Beveiliging

5.1  Indien opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging  beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen  specificaties betreffende beveiliging. Opdrachtnemer staat er niet voor in  dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van  de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5.2  De door of vanwege opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs-  of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

5.3  Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht, auteursrecht, ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen,- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

6.2  Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet- sublicentieerbaar.

6.3  Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen  of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur,  websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

6.4  Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het opdrachtnemer steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

6.5  Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

6.6  Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen

6.7  Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht  plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. 

6.8  De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.9  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten,  begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s,  prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films,  (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht  of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

6.5  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

7 Gebruik van het resultaat

7.1  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de  overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

7.2  Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

 7.3  Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

7.4  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te  verliezen.

7.5  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen  daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden;
  3. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 6.7 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

 

7.6  De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen  publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen  wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

8 Honorarium en kosten

8.1  De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

8.2  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven,  prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

8.3  Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

8.4  Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit  met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

9 Betaling en opschorting

9.1  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

9.2  Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de  opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

9.3  Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke  rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW  bedragen.

9.4  De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

9.5  De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

10 Wijziging en meerwerk

10.1  Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan  verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst  wordt gesloten.

10.2  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal opdrachtnemer opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

11 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming  in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de  opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met  betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van  de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de  opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als  toerekenbare tekortkoming.

11.2  De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.3  Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

11.4  Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van  een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

12 Garanties en vrijwaringen

12.1  De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen/gemaakt en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

12.2  Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

12.3  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

13 Aansprakelijkheid

13.1  Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten  te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

13.2  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.3  Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

Dit bedrag is niet hoger dan €15.000,= en in ieder geval te allen tijde  beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met  de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

13.4  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

14 Medewerkingsverplichtingen

14.1  Indien opdrachtgever in verband met de diensten en producten van opdrachtnemer programmatuur, apparatuur of andere middelen aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, staat opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke opdrachtnemer nodig mocht hebben.

14.2  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door opdrachtnemer geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

14.3  Opdrachtgever zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

15 Overige bepalingen

15.1  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

15.2  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

15.3  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

15.5  De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

15.6  Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen 2021